Genel Aydınlatma Metni

Dr. Hüseyin Fatih ÖKTEM (“Klinik”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Hüseyin Fatih ÖKTEM tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres   : Ümit Mah. 2494/2 sok. No:6 Osmanağa Konakları Çankaya/Ankara

Telefon : 0532 409 00 12

E- posta: info@fatihoktem.com.tr

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “hasta” olarak anılacaktır), ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Kimlik / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası
 • Mesleki deneyim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sağlık bilgileri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmetin ifası
 • Özlük / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliği / Fiziksel mekân güvenliğinin temini

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 • Kimlik / Kamu kurum ve kuruluşları ve 3. Kişi (gerçek ve tüzel hukuk kişileri)
 • İletişim / Kamu kurum ve kuruluşları ve 3. Kişi (gerçek ve tüzel hukuk kişileri)
 • Finans / Kamu kurum ve kuruluşları ve 3. Kişi (gerçek ve tüzel hukuk kişileri)
 • Mesleki deneyim / Kamu kurum ve kuruluşları ve 3. Kişi (gerçek ve tüzel hukuk kişileri)
 • Sağlık bilgileri / Kamu kurum ve kuruluşları ve 3. Kişi (gerçek ve tüzel hukuk kişileri)Fiziksel mekân güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Özlük / Kamu kurum ve kuruluşları ve 3. Kişi (gerçek ve tüzel hukuk kişileri)

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “hasta” olarak anılacaktır), ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:

 • Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla
 • Çalışan adayının özgeçmişi, ilgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi veya e-posta benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla
 • Hastalara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla
 • Potansiyel ürün hizmet alıcılarına ait kişisel veriler sözlü olarak beyan edilmesi yoluyla

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/f ve 2/h fıkraları için aşağıdadır:

 • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

2/c, 2/d, 2/h fıkraları için aşağıdadır:

 • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2/a, 2/b ve 2/e fıkrası için hukuki sebep açık rıza alınmasıdır.

2/g fıkrası için ise hukuki sebep açık rıza alınması ile tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesidir.

2/i fıkrası için ayrıca, herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması sebebi de mevcuttur.

2/j fıkrası için hukuki sebep, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesidir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 • İletişim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Hastadan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 • Kimlik / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Hastadan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 • Mesleki deneyim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Finans / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Hastadan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 • Sağlık bilgileri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işlenen verilerde iş ilişkisi sona erdikten sonra 15 yıl / Hastadan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 • Askerlik durumu İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Özlük / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Fiziksel mekân güvenliği / 10 gün
 • Özgeçmiş / Elde edilmesinden itibaren 1 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

 

Dr. Hüseyin Fatih ÖKTEM

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah

TOP